License

CC BY-SA 3.0
Data from © OpenStreetMap, SRTM and Wikipedia; Origin map design © OpenTopoMap ; otherwise own independent workPOLSKI

Hiperłącza (linki)

Na mapie znajduje się około 2700 powiązanych obszarów, które po kliknięciu prowadzą do odpowiednich artykułów w polskiej Wikipedii.


Wyskakujące okienka (pop-upy)

Jeśli przesuniesz wskaźnik myszy nad miasto albo inny objekt (bez klikania), zostanie wyświetlona dodatkowa informacja (jako pop-up). Dane dotyczące liczby mieszkańców pochodzą w większości z roku 2020 (pozostałe z lat 2005-2019, więc kolejność ludności na poniższej liście nie jest do końca poprawna). Oprócz licby mieszkańców zawsze wyświetlany jest też status miejscowości: miasto, wieś lub osada.


Funkcja wyszukiwania

Do wyszukiwania obiektów na mapie służą dwa klawisze klawiatury: „s” (do wyszukiwania) i „w” (do dalszego wyszukiwania). Jeśli obiekt zostanie znaleziony, przeglądarka przewija mapę (jeśli to możliwe) tak, że znalezione miejsce znajduje się w środku okna (podświetlone na żółto). Szukanie przebiega od północy na południe. Wyszukiwanie dotyczy obiektów, które zawierają wprowadzony tekst w ich linku lub w pop-upie, dlatego można wyszukiwać nie tylko nazwy miast, ale także inne słowa, które znajdują się w wyskakujących tekstach (np. UNESCO, KLASZTOR, ZAMEK, POMNIK HISTORII, POLIGON itp.). Wielkie / małe litery nie są ważne.

Uwagi:

1. Jeśli słowo ma być znalezione na początku tekstu (np. nazwa miasta), wpisz najpierw znak # (np. #Warszawa).

2. Wyszukiwanie można również rozpocząć, klikając (dotykając) mapę w miejscu, które nie jest połączone z linkiem. Następne wyszukiwanie rozpoczyna się po kliknięciu (lub dotknięciu) mapy bezpośrednio po pierwszym wyszukiwaniu.

3. Znaleziona pozycja jest podświetlona na żółto. W tym stanie linki, wyskakujące okienka i przesuwanie mapy nie działają . Aby to usunąć, naciśnij dowolny klawisz (np. Enter).

DEUTSCH

Verlinkte Kartenbereiche

Auf der Karte gibt etwa 2700 verlinkte Bereiche, die beim Anklicken zu passenden Artikeln in der polnischen Wikipedia führen.


Pop-ups

Wenn man den Mauszeiger über einen Ort verschiebt (ohne zu klicken), wird zusätzlich eine kleine Info (Pop-up) mit dem vollständigen Namen und der Einwohnerzahl (manchmal einiges mehr wie z.B. Sehenswürdigkeiten, ansässige Firmen oder bekannte Persönlichkeiten) gezeigt. Einwohnerzahlen stammen meistens aus dem Jahr 2020 (die anderen stammen aus den Jahren 2005-2019, deshalb die Rheienfolge nach Einwohnerzahl in der Liste unten ist nicht ganz korrekt). Es wird auch Status des Ortes angezeigt: Stadt (miasto), Dorf (wieś) oder Siedlung (osada). Auch über Seen, Gipfeln, und Flughäfen wird ein Pop-up mit einem Info gezeigt.


Suchfunktion

Zwei Tastaturtasten sind für die Suche von Objekten auf der Karte vorgesehen: 's' (für Suchen) und 'w' (für Weitersuchen). Nach dem Drücken der Taste 's' kann man den Namen (oder nur ein Teil davon) des zu suchenden Objekts (wie Stadt, Fluss, Berg, See usw.) eingeben. Wenn dann ein Objekt gefunden wird, scrollt der Browser die Karte so (wenn möglich), dass der Fund in die Mitte des Fensters kommt und die gefundene Stelle wird gelb markiert. Es wird immer zuerst das nördlichste gefundene Objekt gezeigt. Wenn die Taste 'w' gedrückt wird, wird nach dem nächsten passenden Objekt Richtung Süden gesucht. Gesucht werden Objekte, die den eingegebenen Text entweder in ihrem Link oder in ihrem Pop-up-Text beinhalten, deshalb kann nicht nur nach Stadtnamen gesucht werden, sondern auch nach Worten die in den Pop-up-Texten vorkommen(z.B. UNESCO, KLASZTOR, ZAMEK, POMNIK HISTORII, POLIGON usw). Groß-/Kleinschreibung spielt dabei keine Rolle.

Bemerkungen:

1. Wenn ein Wort nur am Anfang zu suchen ist, soll bei der Eingabe zuerst # eingegeben werden (z.B. #Warszawa).

2. Die Suche kann man auch durch das Anklicken/Berühren der Karte auf einer Stelle, die nicht mit einem Link verknüpft ist, starten. Die Weitersuche startet auch durch Anklicken bzw. Berühren der Karte direkt nach der ersten Suche.

3. Wenn eine gefundene Stelle gelb markiert bleibt, funktionieren Links, Pop-ups und VVerschieben der Karte nicht mehr. Um das zu ändern, drücken Sie eine belibige Taste (z.B. Eingabetaste) oder starten Sie Suche bzw. Weitersuche und drücken Sie 'Abbrechen'.

ENGLISH

Linked map areas

There are around 2700 linked areas on the map which, when clicked, lead to suitable articles in the Polish Wikipedia.


Pop-ups

If you move the mouse pointer over a town or another object (without clicking), a small info (pop-up) is shown. Population data are mostly from the year 2020 (the others are from the years 2005-2019, so the order in the list below is not entirely correct). The status of the place is also displayed: city (miasto), village (wieś) or colony (osada).


Search function

There are two keyboard keys to search for objects on the map: "s" (for searching) and "w" (for further searching). If an object is found, the browser scrolls the map (if possible) so that the found location is in the center of the window (highlighted in yellow). The search is from north to south. The search is for objects that contain the entered text in their link or pop-up, so you can search not only for city names but also for other words that appear in the pop-up texts (eg UNESCO, KLASZTOR, ZAMEK, POMNIK HISTORII, POLIGON etc.). Uppercase / lowercase letters are not important.

Notes:

1. 1. If you want the word to be found at the beginning of the text (for example, city name), enter the # character first (for example #Warszawa).

2. You can also start the search by clicking (touching) the map in a place that is not connected to a link. The next search begins when you click (or tap) the map immediately after the first search.

3. The found place is highlighted in yellow. In this state, links, pop-ups and moving the map do not work. To remove it, press any key (e.g. Enter).


LIST OF TOWNS AND VILLAGES SORTED BY POPULATION


No. Name Population Info